Gestiunea Serviciilor de Rețea

Laborator 12 - Servicii pentru dezvoltatori

1. Operații de bază Git. Git peste SSH (2p)

 • Comenzi/concepte/fișiere
  • git config
  • git init
  • git add
  • git commit
  • git push
  • git clone
  • git remote

Tutorial

 • N/A

Exerciții

 • [01]. Pe mașina virtuală și pe mașina fizică instalați sistemul de versionare git. (Hint: curs, slide 6)
Rezolvare
root@heimdall:~# apt-get update; apt-get install git

root@mjolnir:~# apt-get update; apt-get install git
 • [02]. Pe mașina virtuală și pe mașina fizică configurați global git astfel încât commit-urile utilizatorului student să poata fi semnate cu numele “Student GSR” și cu adresa de email student@gsr.cs.pub.ro.
 • [02].a. Hint: man git-config, /global, /user.name, /user.email.
 • [02].b. Hint: git config <file-option> <nume> <valoare>
Rezolvare
student@heimdall:~$ git config --global user.name "Student GSR"

student@heimdall:~$ git config --global user.email student@gsr.cs.pub.ro

student@mjolnir:~$ git config --global user.name "Student GSR"

student@mjolnir:~$ git config --global user.email student@gsr.cs.pub.ro
 • [03]. Pe mașina virtuală creați un repository git gol în /home/student, numit ancient.repository.git. Folosiți pentru creare utilizatorul student. (Hint: curs, slide 8)
Rezolvare
student@heimdall:~$ mkdir ancient.repository.git

student@heimdall:~$ cd ancient.repository.git

student@heimdall:~/ancient.repository.git$ git init --bare
Initialized empty Git repository in /home/student/ancient.repository.git/

student@heimdall:~/ancient.repository.git$ ls -l
total 32
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Jan 19 14:52 branches
-rw-r--r-- 1 student student  66 Jan 19 14:52 config
-rw-r--r-- 1 student student  73 Jan 19 14:52 description
-rw-r--r-- 1 student student  23 Jan 19 14:52 HEAD
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Jan 19 14:52 hooks
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Jan 19 14:52 info
drwxr-xr-x 4 student student 4096 Jan 19 14:52 objects
drwxr-xr-x 4 student student 4096 Jan 19 14:52 refs
 • [04]. Folosind utilizatorul student de pe mașina virtuală populați repository-ul creat anterior adaugând în el un fișier numit planets.txt ce conține liniile
  P3R-272
  P3X-439
 • [04].a. Hint: curs, slide 8
 • [04].b. Hint: Folosiți pentru mesajul asociat commit-ului “initial commit”
 • [04].c. Hint: Folosiți ca adresă pentru origin /home/student/ancient.repository.git
Rezolvare
student@heimdall:~$ mkdir local.ancient.repository.git

student@heimdall:~$ cd local.ancient.repository.git

student@heimdall:~/local.ancient.repository.git$ git init .
Initialized empty Git repository in /home/student/local.ancient.repository.git/.git/

student@heimdall:~/local.ancient.repository.git$ echo -e "P3R-272\nP3X-439" > planets.txt

student@heimdall:~/local.ancient.repository.git$ git add planets.txt

student@heimdall:~/local.ancient.repository.git$ git commit -m "initial commit"
[master (root-commit) 58fdb7b] initial commit
 1 files changed, 2 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 planets.txt

student@heimdall:~/local.ancient.repository.git$ git remote add origin /home/student/ancient.repository.git

student@heimdall:~/local.ancient.repository.git$ git push origin master
Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 235 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
To /home/student/ancient.repository.git
 * [new branch]   master -> master
 • [05]. Pe mașina fizică adaugați utilizatorul jack și configurați global git astfel încât commit-urile utilizatorului jack să poata fi semnate cu numele “Jack” și cu adresa de email jack@gsr.cs.pub.ro.
Rezolvare
root@mjolnir:~# groupadd jack

root@mjolnir:~# useradd -d /home/jack -m -g jack -s /bin/bash jack

root@mjolnir:~# echo "jack:student" | chpasswd

jack@mjolnir:~$ git config --global user.name "Jack"

jack@mjolnir:~$ git config --global user.email jack@gsr.cs.pub.ro
 • [06]. Pe mașina fizică, în contul utilizatorului jack, creați o clonă repository-ului ancient.repository.git de pe mașina virtuală.
 • [06].a. Hint: Folosiți git peste SSH
 • [06].b. Hint: Pentru git folosiți contul utilizatorului student de pe mașina virtuală
 • [06].c. Hint: git clone
Rezolvare
jack@mjolnir:~$ git clone student@heimdall.local:ancient.repository.git
Cloning into 'ancient.repository'...
student@heimdall.local's password: 
remote: Counting objects: 3, done.
Receiving objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)

jack@mjolnir:~$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 3 jack jack 4096 Jan 19 15:05 ancient.repository

jack@mjolnir:~$ cd ancient.repository/

jack@mjolnir:~/ancient.repository$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 jack jack 16 Jan 19 15:05 planets.txt
 • [07]. Pe mașina fizică, în clona repository-ului adaugată anterior, creați un nou fișier numit people.txt cu următorul conținut
  Jack O'Neill

  Comiteți fișierul nou creat în repository.

 • [07].a. Adaugați fișierul folosind git add
 • [07].b. Comiteți fișierul folosind git commit. Specificați la commit descrierea “Adds people.txt”.
 • [07].c. Trimiteți modificările pe server folosind git push
Rezolvare
jack@mjolnir:~/ancient.repository$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 jack jack 16 Jan 19 15:05 planets.txt

jack@mjolnir:~/ancient.repository$ echo "Jack O\'Neill" > people.txt

jack@mjolnir:~/ancient.repository$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 jack jack 14 Jan 19 15:07 people.txt
-rw-r--r-- 1 jack jack 16 Jan 19 15:05 planets.txt

jack@mjolnir:~/ancient.repository$ git add people.txt

jack@mjolnir:~/ancient.repository$ git commit -m "Adds people.txt"
[master ba2bb52] Adds people.txt
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 people.txt

jack@mjolnir:~/ancient.repository$ git push
student@heimdall.local's password: 
Counting objects: 4, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 288 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To student@heimdall.local:ancient.repository.git
  58fdb7b..ba2bb52 master -> master

2. Git-daemon (2p)

 • Comenzi/concepte/fișiere
  • N/A

Tutorial

 • N/A

Exerciții

 • [01]. Pe mașina virtuală instalați daemonul de git (Hint: curs, slide 10)
Rezolvare
root@heimdall:~# apt-get install git-daemon-run
 • [02]. Pe mașina virtuală aflați portul pe care ascultă daemonul de git.
Rezolvare
root@heimdall:~# netstat -lntp | grep git
tcp    0   0 0.0.0.0:9418      0.0.0.0:*        LISTEN   3039/git-daemon 
tcp6    0   0 :::9418         :::*          LISTEN   3039/git-daemon 
 • [03]. Pe mașina virtuală analizați fișierul de configurare al git-daemon. Care este directorul implicit în care se găsesc repository-urile cu care lucrează daemonul de git ?
 • [03].a. Hint: Curs, slide 10
 • [03].b. Hint: man git-daemon
Rezolvare
root@heimdall:~# cat /etc/sv/git-daemon/run 
#!/bin/sh
exec 2>&1
echo 'git-daemon starting.'
exec chpst -ugitdaemon \
 "$(git --exec-path)"/git-daemon --verbose --reuseaddr \
  --base-path=/var/cache /var/cache/git
 • [04]. Pe mașina virtuală faceți accesibil (doar read-only) repository-ul ancient.repository.git din /home/student în git-daemon.
 • [04].a. Creați un link simbolic numit /var/cache/git/ancient.repository.git către /home/student/ancient.repository.git
Rezolvare
root@heimdall:/var/cache/git# ln -s /home/student/ancient.repository.git ancient.repository.git

root@heimdall:/var/cache/git# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 36 Jan 19 15:16 ancient.repository.git -> /home/student/ancient.repository.git
 • [04].b. Creați în directorul rădăcină al repository-ului fișierul gol git-daemon-export-ok.
Rezolvare
root@heimdall:/var/cache/git# cd ancient.repo.git

root@heimdall:/var/cache/git/ancient.repo.git# touch git-daemon-export-ok
 • [04].c. Pe mașina fizică, în contul utilizatorului student, clonați repository-ul ancient.repository.git folosind adresa git://heimdall.local/git/ancient.repository.git
Rezolvare
student@mjolnir:~$ git clone git://heimdall.local/git/ancient.repository.git
Cloning into 'ancient.repository'...
remote: Counting objects: 6, done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.

3. Git peste HTTP (2p)

 • Comenzi/concepte/fișiere
  • N/A

Tutorial

 • N/A

Exerciții

 • [01]. Pe mașina virtuală instalați serverul apache2.
Rezolvare
root@heimdall:~# apt-get update; apt-get install apache2
 • [02]. Pe mașina virtuală în site-ul default apache realizați un alias care să mapeze /git pe /var/cache/git.
 • [02].a. Hint: curs, slide 11, 12, 13
 • [02].a. Hint: Aveți grijă la drepturile de acces asupra directorului, specificate în apache.
Rezolvare
root@heimdall:/etc/apache2/sites-available# cat default | tail -n 9
  Alias /git "/var/cache/git/"
  <Directory "/var/cache/git/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Allow from all
  </Directory>

</VirtualHost>

root@heimdall:/etc/apache2/sites-available# /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2 ... waiting .
 • [03]. Pe mașina virtuală activați hook-ul git update-server-info.
 • [03].a Hint: curs, slide 11
 • [03].b Hint: Citiți fișierul hooks/post-update.sample din repository
 • [03].c Hint: Faceți un commit în repository pentru a rula hook-ul activat anterior. Puteți folosi copia repository-ului din contul utilizatorului jack.
Rezolvare
root@heimdall:/var/cache/git/ancient.repository.git# cp hooks/post-update.sample hooks/post-update

jack@mjolnir:~/ancient.repository$ vim people.txt

jack@mjolnir:~/ancient.repository$ git add people.txt

jack@mjolnir:~/ancient.repository$ git commit -sm "Updated people.txt"
[master 79c07be] Updated people.txt
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

jack@mjolnir:~/ancient.repository$ git push
student@heimdall.local's password: 
Counting objects: 5, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 309 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To student@heimdall.local:ancient.repository.git
  ba2bb52..79c07be master -> master
 • [04]. Pe mașina fizică în home-ul utilizatorului jack creați un director cu numele http-repo. În acest director realizați o clona read-only a repository-ului ancient.repositoty folosind git peste HTTP. (Hint: curs, slide 11)
Rezolvare
jack@mjolnir:~$ mkdir http-repo

jack@mjolnir:~$ cd http-repo/

jack@mjolnir:~/http-repo$ git clone http://heimdall.local/git/ancient.repository.git
Cloning into 'ancient.repository'...

jack@mjolnir:~/http-repo$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 3 jack jack 4096 Jan 19 15:51 ancient.repository

jack@mjolnir:~/http-repo$ cd ancient.repository/

jack@mjolnir:~/http-repo/ancient.repository$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 jack jack 13 Jan 19 15:51 people.txt
-rw-r--r-- 1 jack jack 16 Jan 19 15:51 planets.txt
 • [05]. Pe mașina virtuală creați un nou repository, cu numele atlantis.git, în /var/cache/git.
 • [05].a. Activati hook-ul git update-server-info.
 • [05].b. Realizați un prim commit în acest repository adaugând fișierul info.txt cu conținutul “Atlantis database”.
 • [05].c. Schimbați recursiv userul și grupul care dețin /var/cache/git/atlantis.git în www-data
Rezolvare
root@heimdall:/var/cache/git# mkdir atlantis.git

root@heimdall:/var/cache/git# cd atlantis.git

root@heimdall:/var/cache/git/atlantis.git# git init --bare
Initialized empty Git repository in /var/cache/git/atlantis.git/

root@heimdall:/var/cache/git/atlantis.git# cd hooks

root@heimdall:/var/cache/git/atlantis.git/hooks# ls -l
total 36
-rwxr-xr-x 1 root root 452 Jan 19 15:53 applypatch-msg.sample
-rwxr-xr-x 1 root root 896 Jan 19 15:53 commit-msg.sample
-rwxr-xr-x 1 root root 189 Jan 19 15:53 post-update.sample
-rwxr-xr-x 1 root root 398 Jan 19 15:53 pre-applypatch.sample
-rwxr-xr-x 1 root root 1704 Jan 19 15:53 pre-commit.sample
-rwxr-xr-x 1 root root 1239 Jan 19 15:53 prepare-commit-msg.sample
-rwxr-xr-x 1 root root 4971 Jan 19 15:53 pre-rebase.sample
-rwxr-xr-x 1 root root 3611 Jan 19 15:53 update.sample

root@heimdall:/var/cache/git/atlantis.git/hooks# cp post-update.sample post-update

root@heimdall:/var/cache/git/atlantis.git/hooks# cd ..

root@heimdall:/var/cache/git/atlantis.git# cd 

root@heimdall:~# mkdir local.atlantis.git

root@heimdall:~# git init .
Initialized empty Git repository in /root/.git/

root@heimdall:~# echo "Atlantis database" > info.txt

root@heimdall:~# git add info.txt

root@heimdall:~# git commit -m "initial commit"
[master (root-commit) 83325cd] initial commit
 Committer: root <root@heimdall.localdomain>
Your name and email address were configured automatically based
on your username and hostname. Please check that they are accurate.
You can suppress this message by setting them explicitly:

  git config --global user.name "Your Name"
  git config --global user.email you@example.com

After doing this, you may fix the identity used for this commit with:

  git commit --amend --reset-author

 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 info.txt

root@heimdall:~# git remote add origin /var/cache/git/atlantis.git

root@heimdall:~# git push origin master
Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 226 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
To /var/cache/git/atlantis.git
 * [new branch]   master -> master

root@heimdall:~# cd /var/cache/git/

root@heimdall:/var/cache/git# chown -R www-data:www-data atlantis.git
 • [06]. Pe mașina virtuală activați modulul apache dav_fs.
Rezolvare
root@heimdall:~# a2enmod dav_fs
Considering dependency dav for dav_fs:
Enabling module dav.
Enabling module dav_fs.
To activate the new configuration, you need to run:
 service apache2 restart

root@heimdall:~# /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2 ... waiting .
 • [07]. Pe mașina virtuală creați fișierul /etc/apache2/git.passwd ce conține utilizatori și parole în formatul htpasswd. Adăugați în acest fișier utilizatorul jack cu parola impudence
Rezolvare
root@heimdall:~# htpasswd -c /etc/apache2/git.passwd jack
New password: 
Re-type new password: 
Adding password for user jack
 • [08]. Pe mașina virtuală configurați apache astfel încât să puteți realiza commit-uri peste HTTP în repository-urile din /var/cache/git (Hint: curs, slide 12,13)
Rezolvare
root@heimdall:/etc/apache2/sites-available# cat default | tail -n 14
  Alias /git "/var/cache/git/"
  <Directory "/var/cache/git/">
    DAV on
    AuthType Basic
    AuthName "Git"
    AuthUserFile /etc/apache2/git.passwd
    <LimitExcept GET HEAD PROPFIND OPTIONS REPORT>
        Require valid-user
    </LimitExcept>
    Order deny,allow
    Allow from all
  </Directory>

</VirtualHost>

root@heimdall:/etc/apache2/sites-available# /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2 ... waiting .
 • [09]. Pe mașina fizică, în contul utilizatorului student, realizați o clonă read-write a repository-ului atlantis.git. Folosiți git peste HTTP și specificați ca user jack
 • [09].a. Hint: http://user@address/path
Rezolvare
student@mjolnir:~$ git clone http://jack@heimdall.local/git/atlantis.git
Cloning into 'atlantis'...
 • [10]. Realizati un commit și un push în clona creată la punctul anterior.
Rezolvare
student@mjolnir:~$ cd atlantis/

student@mjolnir:~/atlantis$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 student student 18 Jan 19 16:01 info.txt

student@mjolnir:~/atlantis$ vim info.txt 

student@mjolnir:~/atlantis$ git add info.txt

student@mjolnir:~/atlantis$ git commit -sm "Modifies info.txt"
[master e2ff48a] Modifies info.txt
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

student@mjolnir:~/atlantis$ git push
Password for 'heimdall.local': 
Fetching remote heads...
 refs/
 refs/tags/
 refs/heads/
updating 'refs/heads/master'
 from 83325cd5676c96c0ed6ecae35a8af83652d25334
 to  e2ff48af5f676f69277a051077c7e4724929c7f1
  sending 3 objects
  done
Updating remote server info
To http://jack@heimdall.local/git/atlantis.git
  83325cd..e2ff48a master -> master

4. GitWeb (1p)

 • Comenzi/concepte/fișiere
  • gitweb
  • /etc/gitweb.conf

Tutorial

 • Instalați pachetul corespunzător GitWeb pe mașina virtuală.
root@heimdall:~# apt-get install gitweb
 • Analizați conținutul fișierelor /etc/gitweb.conf și /etc/apache2/conf.d/gitweb.
root@heimdall:~# vim /etc/gitweb.conf 

root@heimdall:~# vim /etc/apache2/conf.d/gitweb 
 • Accesați într-un browser URL-ul http://heimdall.local/gitweb/.

Exerciții

 • [01]. Pentru cele două repository-uri disponibile prin GitWeb configurați:
  • ca descrieri: “Ancient database repository” și “Atlantis database repository”
  • ca posesori: “The Ancients”
  • verificați rezultatele la adresa http://heimdall.local/gitweb/
 • [01].a. Hint: Curs, slide 21
 • [01].b. Hint: /var/cache/git/<repo-name>.git/description
 • [01].c. Hint: /var/cache/git/<repo-name>.git/config
Rezolvare
root@heimdall:/var/cache/git# cat atlantis.git/description 
Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.

root@heimdall:/var/cache/git# vim atlantis.git/description 

root@heimdall:/var/cache/git# cat atlantis.git/description
Atlantis database repository

root@heimdall:/var/cache/git# cat ancient.repository.git/description 
Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.

root@heimdall:/var/cache/git# vim ancient.repository.git/description 

root@heimdall:/var/cache/git# cat ancient.repository.git/description 
Ancient database repository
root@heimdall:/var/cache/git# cat atlantis.git/config 
[core]
	repositoryformatversion = 0
	filemode = true
	bare = true

root@heimdall:/var/cache/git# vim atlantis.git/config 

root@heimdall:/var/cache/git# cat atlantis.git/config
[core]
	repositoryformatversion = 0
	filemode = true
	bare = true
[gitweb]
	owner = The Ancients

root@heimdall:/var/cache/git# cat ancient.repository.git/config 
[core]
	repositoryformatversion = 0
	filemode = true
	bare = true

root@heimdall:/var/cache/git# vim ancient.repository.git/config 

root@heimdall:/var/cache/git# cat ancient.repository.git/config 
[core]
	repositoryformatversion = 0
	filemode = true
	bare = true
[gitweb]
	owner = The Ancients
 • [02]. Configurați GitWeb pentru a indica în cadrul descrierii fiecărui repository URL-urile cu care acesta poate fi accesat (URL-uri de tip git-daemon și HTTP).
 • [02].a. Hint: @git_base_url_list, /usr/share/doc/gitweb/README).
 • [02].c. verificați rezultatele la adresa http://heimdall.local/gitweb/
Rezolvare
root@heimdall:~# tail -n 1 /etc/gitweb.conf
@git_base_url_list = qw(git://heimdall.local/git http://heimdall.local/git);

5. Gitolite (2p)

 • Comenzi/concepte/fișiere
  • gitolite
  • SSH custom commands
  • gitolite.conf

Tutorial

 • N/A

Exerciții

 • [01]. Verificați dacă pe sistemul fizic este deja generată în contul utilizatorului student o pereche de chei SSH. Dacă nu sunt generate, generați-le fără a utiliza un passphrase.
 • [01].a. Hint: ssh-keygen -t rsa
Rezolvare
student@mjolnir:~/.ssh$ ls -l
total 16
-rw-r--r-- 1 student student 397 Oct 12 15:55 authorized_keys
-rw------- 1 student student 1675 Oct 12 15:55 id_rsa
-rw-r--r-- 1 student student 397 Oct 12 15:55 id_rsa.pub
-rw-r--r-- 1 student student 444 Jan 19 14:44 known_hosts
 • [02]. Copiați cheia publică de la exercițiul anterior pe mașina virtuală, în /home/student/student-mjolnir.pub.
Rezolvare
student@mjolnir:~/.ssh$ scp id_rsa.pub student@heimdall.local:student-mjolnir.pub
id_rsa.pub                  100% 397   0.4KB/s  00:00 
 • [03]. Pe mașina virtuală instalați pachetul gitolite. După instalare reconfigurați pachetul pentru a activa un asistent de configurare și specificați în cadrul acestuia:
  • utilizatorul de sistem să se numească (gitolite);
  • directorul implicit al repository-urilor (/var/lib/gitolite/);
  • calea către cheia publică SSH copiată anterior (/home/student/student-mjolnir.pub).
 • [03].a. Hint: dpkg-reconfigure
Rezolvare
root@heimdall:~# apt-get install gitolite

root@heimdall:~# dpkg-reconfigure gitolite
 • [04]. Pe mașina virtuală, autentificați ca root, schimbați utilizatorul curent în gitolite. (Hint: su - gitolite).
  • Analizați continutul directorului home al utilizatorului gitolite.
  • Analizați conținutul fișierului ~gitolite/.ssh/authorized_keys.
  • Analizați conținutul fișierului ~gitolite/.gitolite.rc.
Rezolvare
root@heimdall:~# su - gitolite

gitolite@heimdall:~$ pwd
/var/lib/gitolite

gitolite@heimdall:~$ ls -l
total 4
-rw------- 1 gitolite gitolite  0 Jan 19 16:22 projects.list
drwx------ 4 gitolite gitolite 4096 Jan 19 16:22 repositories

gitolite@heimdall:~$ ls -la
total 28
drwxr-xr-x 5 gitolite gitolite 4096 Jan 19 16:22 .
drwxr-xr-x 37 root   root   4096 Jan 19 16:22 ..
drwx------ 8 gitolite gitolite 4096 Jan 19 16:22 .gitolite
-rw-r--r-- 1 gitolite gitolite 4217 Jan 19 16:22 .gitolite.rc
-rw------- 1 gitolite gitolite  0 Jan 19 16:22 projects.list
drwx------ 4 gitolite gitolite 4096 Jan 19 16:22 repositories
drwx------ 2 gitolite gitolite 4096 Jan 19 16:22 .ssh

gitolite@heimdall:~$ cat .ssh/authorized_keys 
# gitolite start
command="/usr/share/gitolite/gl-auth-command admin",no-port-forwarding,no-X11-forwarding,no-agent-forwarding,no-pty ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDILwQ5ohvvX5C3NcPS2JyheICl/664yjUOBh5oOrJtkI9UqwXGxVHJi0uSXvrIpHRkfPRRGv52PtkGPkvLLQhcbLKM/YgTMBxA7yUaEr2nF1zmXH+GempgeRb3T1P4T+Ele04mOi0KvOPDKuZ523p6xdH9O90NaHAauWAbF0mAHBYYIkRHD8dVMVd26Z8yzdNF9OPqVEIDRNRYYVIclK81mreG7k+x8027iIJRnSAdoLVEUn2huvzBHkAm4beMqG59HFb9ecEnA1In1wfMjmYPaTgsORojnYJzOoJeCV27bVSrkdKMuDNCQ7t4qj+pqKqmlW3jGK/TkxBvXQAHQmkx student@mjolnir
# gitolite end

gitolite@heimdall:~$ cat .gitolite.rc 
[...]
 • [05]. Pe sistemul fizic, în contul utilizatorului student clonați repository-ul de administrare gitolite folosind comanda git clone gitolite@heimdall.local:gitolite-admin.
 • [05].a. Urmăriți conținutul repository-ului clonat.
Rezolvare
student@mjolnir:~$ git clone gitolite@heimdall.local:gitolite-admin
Cloning into 'gitolite-admin'...
remote: Counting objects: 6, done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
Receiving objects: 100% (6/6), 718 bytes, done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0)

student@mjolnir:~$ cd gitolite-admin/

student@mjolnir:~/gitolite-admin$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Jan 19 16:24 conf
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Jan 19 16:24 keydir
 • [06]. Pe sistemul fizic creați utilizatorii dexter și deedee. Pentru fiecare utilizator generați o pereche de chei SSH și configurați global git astfel încât commit-urile utilizatorilor să poata fi semnate cu un nume și o adresă de email la alegere.
Rezolvare
root@mjolnir:~# groupadd dexter

root@mjolnir:~# useradd -d /home/dexter -m -g dexter -s /bin/bash dexter

root@mjolnir:~# echo "dexter:student" | chpasswd

root@mjolnir:~# groupadd deedee

root@mjolnir:~# useradd -d /home/deedee -m -g deedee -s /bin/bash deedee

root@mjolnir:~# echo "deedee:student" | chpasswd

root@mjolnir:~# su - dexter

dexter@mjolnir:~$ ssh-keygen -t rsa
[...]

dexter@mjolnir:~$ git config --global user.name "Dexter"

dexter@mjolnir:~$ git config --global user.email dexter@gsr.cs.pub.ro

dexter@mjolnir:~$ logout

root@mjolnir:~# su - deedee

deedee@mjolnir:~$ ssh-keygen -t rsa
[...]

deedee@mjolnir:~$ git config --global user.name "Deedee"

deedee@mjolnir:~$ git config --global user.email deedee@gsr.cs.pub.ro

deedee@mjolnir:~$ logout
root@mjolnir:~#
 • [07]. Pe sistemul fizic adăugați cheile publice generate anterior în gitolite. Redenumiți fișierele cu cheile publice astfel încât să poată fi asociate cu utilizatorii care le dețin.
  • [07].a. Hint: gitolite-admin/keydir, nu uitați să faceți commit.
  • [07].b. Hint: Cheile trebuiesc comise in repository
Rezolvare
root@mjolnir:~# su - dexter

dexter@mjolnir:~$ cp .ssh/id_rsa.pub dexter.pub

dexter@mjolnir:~$ logout

root@mjolnir:~# su - deedee

deedee@mjolnir:~$ cp .ssh/id_rsa.pub deedee.pub

deedee@mjolnir:~$ logout

root@mjolnir:~# 

student@mjolnir:~/gitolite-admin/keydir$ cp /home/dexter/dexter.pub .

student@mjolnir:~/gitolite-admin/keydir$ cp /home/deedee/deedee.pub .

student@mjolnir:~/gitolite-admin/keydir$ git add *.pub

student@mjolnir:~/gitolite-admin/keydir$ git commit -sm "Adds dexter and deedee pub keys"
[master d343af5] Adds dexter and deedee pub keys
 2 files changed, 2 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 keydir/deedee.pub
 create mode 100644 keydir/dexter.pub

student@mjolnir:~/gitolite-admin/keydir$ git push
Counting objects: 7, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.05 KiB, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0)
remote: 
remote: 		***** WARNING *****
remote:     the following users (pubkey files in parens) do not appear in the config file:
remote: deedee(deedee.pub),dexter(dexter.pub)
To gitolite@heimdall.local:gitolite-admin
  fe0f702..d343af5 master -> master
 • [08]. Configurați în gitolite trei repository-uri: lab-dexter, room-deedee, lab-mandark cu următoarele drepturi:
  • lab-dexterdexter poate scrie, deedee poate citi;
  • room-deedeedeedee poate scrie;
  • lab-mandark – și deedee și dexter pot scrie.
 • [08].a. Hint: Folosiți directorul conf din repository-ul gitolite-admin
 • [08].b. Hint: Nu uitați să faceți commit la modificări
Rezolvare
student@mjolnir:~/gitolite-admin/conf$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 student student 91 Jan 19 16:24 gitolite.conf

student@mjolnir:~/gitolite-admin/conf$ vim gitolite.conf 

student@mjolnir:~/gitolite-admin/conf$ cat gitolite.conf | tail -n 9
repo  lab-dexter
    RW+ = dexter
    R = deedee

repo  room-deedee
    RW+ = deedee

repo  lab-mandark
    RW+ = dexter deedee

student@mjolnir:~/gitolite-admin/conf$ git add gitolite.conf

student@mjolnir:~/gitolite-admin/conf$ git commit -sm "Adds new repos"
[master f73144c] Adds new repos
 1 files changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

student@mjolnir:~/gitolite-admin/conf$ git push
Counting objects: 7, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 442 bytes, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0)
remote: creating lab-dexter...
remote: Initialized empty Git repository in /var/lib/gitolite/repositories/lab-dexter.git/
remote: creating lab-mandark...
remote: Initialized empty Git repository in /var/lib/gitolite/repositories/lab-mandark.git/
remote: creating room-deedee...
remote: Initialized empty Git repository in /var/lib/gitolite/repositories/room-deedee.git/
To gitolite@heimdall.local:gitolite-admin
  b971f1c..f73144c master -> master
 • [09]. Pe mașina fizică, din conturile deedee și dexter, realizați un initial commit pentru cele trei repo-uri.
  • În lab-dexter faceți un commit și un push ca utilizator dexter
  • În room-deedee faceți un commit și un push ca utilizator deedee
  • În lab-mandark faceți un commit și un push ca utilizator dexter
 • [09].a. Hint: pentru URL-ul remote folosiți un URL de tip gitolite: curs, slide 17
Rezolvare
dexter@mjolnir:~$ git clone gitolite@heimdall.local:lab-dexter
Cloning into 'lab-dexter'...
The authenticity of host 'heimdall.local (192.168.48.128)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is e6:2e:9a:fa:b8:2c:8c:cb:08:85:0a:16:2a:82:30:07.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'heimdall.local,192.168.48.128' (ECDSA) to the list of known hosts.
warning: You appear to have cloned an empty repository.

dexter@mjolnir:~$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 dexter dexter 396 Jan 19 16:30 dexter.pub
drwxr-xr-x 3 dexter dexter 4096 Jan 19 16:40 lab-dexter

dexter@mjolnir:~$ cd lab-dexter/

dexter@mjolnir:~/lab-dexter$ ls -l
total 0

dexter@mjolnir:~/lab-dexter$ touch file

dexter@mjolnir:~/lab-dexter$ git add file

dexter@mjolnir:~/lab-dexter$ git commit -m "Initial commit"
[master (root-commit) 6ca0142] Initial commit
 0 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 file

dexter@mjolnir:~/lab-dexter$ git push origin master
Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 209 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To gitolite@heimdall.local:lab-dexter
 * [new branch]   master -> masterdeedee@mjolnir:~$ git clone gitolite@heimdall.local:room-deedee
Cloning into 'room-deedee'...
The authenticity of host 'heimdall.local (192.168.48.128)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is e6:2e:9a:fa:b8:2c:8c:cb:08:85:0a:16:2a:82:30:07.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'heimdall.local,192.168.48.128' (ECDSA) to the list of known hosts.
warning: You appear to have cloned an empty repository.

deedee@mjolnir:~$ 

deedee@mjolnir:~$ 

deedee@mjolnir:~$ cd room-deedee/

deedee@mjolnir:~/room-deedee$ ls -l
total 0

deedee@mjolnir:~/room-deedee$ touch file

deedee@mjolnir:~/room-deedee$ git add file

deedee@mjolnir:~/room-deedee$ git commit -sm "Initial commit"
[master (root-commit) 6f630d0] Initial commit
 0 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 file

deedee@mjolnir:~/room-deedee$ git push origin master
Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 223 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To gitolite@heimdall.local:room-deedee
 * [new branch]   master -> masterdexter@mjolnir:~$ git clone gitolite@heimdall.local:lab-mandark
Cloning into 'lab-mandark'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.

dexter@mjolnir:~$ cd lab-
-su: cd: lab-: No such file or directory

dexter@mjolnir:~$ cd lab-mandark/

dexter@mjolnir:~/lab-mandark$ ls -l
total 0

dexter@mjolnir:~/lab-mandark$ touch file

dexter@mjolnir:~/lab-mandark$ git add file

dexter@mjolnir:~/lab-mandark$ git commit -sm "Initial commit"
[master (root-commit) f825621] Initial commit
 0 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 file

dexter@mjolnir:~/lab-mandark$ git push origin master
Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 224 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To gitolite@heimdall.local:lab-mandark
 * [new branch]   master -> master
 • [11]. Din contul utilizatorului deedeee încercati să faceți un commit și un push în lab-dexter.
Rezolvare
deedee@mjolnir:~$ git clone gitolite@heimdall.local:lab-dexter
Cloning into 'lab-dexter'...
remote: Counting objects: 3, done.
Receiving objects: 100% (3/3), 208 bytes, done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)

deedee@mjolnir:~$ cd lab-dexter/

deedee@mjolnir:~/lab-dexter$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 deedee deedee 0 Jan 19 16:51 file

deedee@mjolnir:~/lab-dexter$ echo "hello" > file

deedee@mjolnir:~/lab-dexter$ git add file

deedee@mjolnir:~/lab-dexter$ git commit -sm "Updates file"
[master 2d34b36] Updates file
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

deedee@mjolnir:~/lab-dexter$ git push 
W access for lab-dexter DENIED to deedee
(Or there may be no repository at the given path. Did you spell it correctly?)
fatal: The remote end hung up unexpectedly
 • [12].a. Doriți să creați, în gitolite, repository-ul school care să fie vizibil (read-only) prin www-data. Pentru aceasta, configurați întâi gitolite astfel încât noile repository-uri să fie create cu drepturi 755 pentru directoare și 644 pentru fișiere. (Hint: .gitolite.rc)
 • [12].b. Configurați repository-ul school pentru a fi vizibil prin Gitweb și accesibil prin Git peste HTTP. (Hint: git update-server-info).
Rezolvare
gitolite@heimdall:~$ cat .gitolite.rc | grep MASK
$REPO_UMASK = 0022;


student@mjolnir:~/gitolite-admin/conf$ cat gitolite.conf | tail -n 2
repo  school
    RW+ = dexter deedee

student@mjolnir:~/gitolite-admin/conf$ git add gitolite.conf

student@mjolnir:~/gitolite-admin/conf$ git commit -sm "Adds school repo"
[master 2c23965] Adds school repo
 1 files changed, 3 insertions(+), 0 deletions(-)

student@mjolnir:~/gitolite-admin/conf$ git push
Counting objects: 7, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 398 bytes, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0)
remote: creating school...
remote: Initialized empty Git repository in /var/lib/gitolite/repositories/school.git/
To gitolite@heimdall.local:gitolite-admin
  f47782b..7a9615b master -> master


gitolite@heimdall:~$ cd repositories/school.git/hooks/

gitolite@heimdall:~/repositories/school.git/hooks$ cp post-update.sample post-update

6. Redmine (2p)

 • Comenzi/concepte/fișiere
  • Redmine
  • /usr/share/redmine/
  • /etc/redmine/

Tutorial

 • [01]. Pe mașina virtuală, instalați Redmine folosind apt-get install redmine.
 • [01].a. Folosiți numele default (cel implicit) pentru instanța de Redmine și folosiți optiunile implicite în asistentul de instalare.
 • [01].b. Alegeți o bază de date sqlite3.
Rezolvare
root@heimdall:~# apt-get install redmine
[...]
 • [02]. Urmariți directoarele de instalare:
  • /usr/share/redmine/
  • /etc/redmine/default/
  • /var/lib/dbconfig-common/sqlite3/redmine/instances/default/
  • /var/log/redmine/default/
  • /var/lib/redmine/default/
Rezolvare
cd, ls in directoare
 • [03]. Configurați suport Redmine în Apache2.
 • [03].a. Instalați modulul Passenger folosind apt-get install libapache2-mod-passenger.
 • [03].b. Creați site-ul myredmine.org conținând site-ul Redmine, prin rularea comenzii cp /usr/share/doc/redmine/examples/apache2-passenger-host.conf /etc/apache2/sites-available/myredmine.org.
 • [03].b.1. Eliminați directiva Listen din fișierul de configurare al site-ului myredmine.org.
 • [03].b.2. Actualizați fișierul site-ului pentru a folosi portul standard (<VirtualHost *:80>).
 • [03].b.3. Actualizați în fișierul site-ului directiva ServerName ls myredmine.org
 • [03].b.4. Creați un link simbolic în /var/lib/redmine/default/passenger către /usr/share/redmine
 • [03].c. Activați site-ul (a2ensite myredmine.org) și reporniți serviciul /etc/init.d/apache2 restart.
Rezolvare
root@heimdall:~# apt-get install libapache2-mod-passenger
[...]

root@heimdall:~# cp /usr/share/doc/redmine/examples/apache2-passenger-host.conf /etc/apache2/sites-available/myredmine.org

root@heimdall:~# cat /etc/apache2/sites-available/myredmine.org | grep -v ^# | head -n 2
<VirtualHost localhost:80>
    ServerName myredmine.org

root@heimdall:~# a2ensite myredmine.org
Enabling site myredmine.org.
To activate the new configuration, you need to run:
 service apache2 reload

root@heimdall:~# service apache2 restart
Restarting web server: apache2 ... waiting .
 • Pe mașina fizică mapați myredmine.org la ip-ul mașinii virtuale și verificați funcționalitatea site-ului creat anterior în apache.
Rezolvare
root@mjolnir:~# cat /etc/hosts | grep myredmine
192.168.48.128 myredmine.org

Exerciții

 • [01]. Autentificați-vă pe Redmine folosind username/password de forma admin/admin. Creați un cont nou căruia îi acordați drepturi administrative.
 • [01].a. Autentificați-vă folosind contul nou creat și dezactivați contul admin. (Hint: lock)
 • [01].b. Verificați că toate aspectele din Administration->Information sunt verificate/rezolvate.
 • [02].a. Creați, în Redmine, conturile dastardly, muttley, zilly și clunk.
 • [02].b. Creați proiectele squish-squasher și proiectul birdie-wagon. Adăugați la primul pe dastardly cu rol de manager și pe muttley cu rol de dezvoltator. Adăugați la al doilea pe clunk cu rol de manager și pe zilly cu rol de dezvoltator.
 • [03]. Creați două repository-uri Git (squish-squasher.git și birdie-wagon.git) în home-ul utilizatorului student și integrați-le în Redmine, în cadrul celor două proiecte de mai sus.

Bonus

 • [01]. Configurați trimiterea de mesaje în momentul în care realizați un push în cadrul unui director.
  • Hints:
   • Urmăriți și activați hook-ul de post-receive.
   • Configurați variabilele de configurare Git necesare. (vedeți finalul fișierului inclus)
   • Urmăriti configurarea variabilelor folosind comanda git config nume.variabila. (De exemplu: git config hooks.mailinglist).
Rezolvare
$ cp post-receive.sample post-receive
; se decomentează ultima linie a fișierului
$ git config 'hooks.mailinglist=gogu@sclipici.com'
$ git config 'hooks.envelopesender=gitolite@destiny.local'
$ git config 'emailprefix=[git-post-receive]'
; ulterior se va da push în directorul cu pricina
laboratoare/laborator-12.txt · Last modified: 2012/01/19 21:54 by george.milescu